Политика по качество, околна среда и условия на труд

Публикувана на 2018/08/27

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И УСЛОВИЯ НА ТРУД

Отчитайки реалните социално-икономически условия и пазарната обстановка, ръководството и целия персонал на „ТЕРЕМ — ИВАЙЛО“ ЕООД насочват вниманието и дейността си към производството и ремонта на продукти, които пълноценно да задоволяват все по-нарастващите потребности на клиентите. Същевременно основна цел е поддържане доверието на потребителите, чрез цялостно хармонизиране на техническите изисквания с европейската нормативна уредба в условията на опазване на околната среда и осигуряване на безопасен и здравословен труд. При определянето на своята политика, ръководството на дружеството обявява, че основни приоритети са непрекъснато подобряване качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, свързани със следния предмет на дейност: производство, ремонт и модернизация на въоръжение, съоръжения, резервни части и инструменти за тях, производство и ремонт на оптични средства, оптично-електрически съоръжения и резервни части за тях, производство, проверка и ремонт на пожарогасители, газови уреди за бита и индустрията, селскостопански машини, производство на инструментални и нестандартизирани изделия, както и на галванични покрития. Нашето мото е:  

ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ. СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ. КАЧЕСТВО С ТРАДИЦИИ!

  Постигаме практическото му осъществяване чрез:
  • Определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни, идентифициране и управление на рисковете и възможностите;
  • постоянно проучване на потребителския интерес и стремеж за възможно най-пълното му задоволяване;
  • предоставяне на взискателния клиент на желаните от него функционални, практични и надеждни продукти чрез прецизно проектиране, производство, контрол, доставка и сервиз на договорения с клиента обем и срок;
  • неотклонна грижа за опазване на околната среда с реален ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на евентуални замърсявания;
  • стриктно спазване ма цялостната уредба за обезпечаването на здравословни и безопасни условия на работа на персонала.
Гаранция за изпълнение на отговорната мисия е поддържането и развитието на изградената интегрирана система за управление на дружеството, отговаряща на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. Ръководството планира дейността и развитието, разчитайки на висококвалифицирани специалисти, желаещи да достигнат качество във всички аспекти на дейността от замисъла и проекта до продажбите и сервизното обслужване. Целта е намаляване на загубите и разходите вследствие на лошо качество и пови- шаване на потребителската удовлетвореност, чрез подобряване на организацията и управлението. Ръководството вярва в силите и способностите на всички работници и служители на „ТЕРЕМ — ИВАЙЛО“ ЕООД. Ценим приноса и поощряваме участието на всеки един изпълнител и ръководител за изпълнение на така формулираната фирмена политика. Притежаваните знания, умения, опит и амбиции дават увереност, че можем заедно да печелим и да затвърждаваме доверието на клиентите ни, като в същото време активно работим за постигане на целите по качество, опазване на околната среда и поддържане на безопасни и здравословни уcловия на труд. Висшето ръководство гарантира, че в рамките на обхвата ИСУ, политиката е:
  • подходяща за предмета на дейност, целите на организацията, въздействията върху околната среда, естеството и големината на рисковете свързани с условията на труд, продукти и услуги;
  • включва ангажимент за съответствие с приложимите национални нормативни документи, международни спецификации и стандарти по отношение на качеството, законовите и други изисквания, отнасящи се до нейните аспекти на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и непрекъснатото й подобряване;
  • дава рамка за определяне и преглед на общите и конкретни цели по качество, околна среда и ЗБУТ;
  • внедрена, поддържана и адекватна;
  • сведена до знанието на персонала, работещ в „ТЕРЕМ — ИВАЙЛО“ ЕООД и е достъпна за обществеността.
За успешното функциониране на интегрираната система за управление на качество, околна среда и ycловия на труд в дружеството е определен Представител на ръководството със съответните пълномощия, които му дават възможност да следи, да координира и докладва за състоянието, ефективността и развитието на системата. Като Управител на дружеството, декларирам личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената политика по качество, околна среда и условия на труд. 18.06.2018 год. инж. НИКОЛАЙ КОЛЕВ Виж Политика по качество, околна среда и условия на труд в PDF